ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES BIJ VERKOOP EN AFLEVERING VAN GOEDEREN DOOR PRAKTIJK KINDER- EN JEUGDTHERAPIE KEI-JIJ

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Kei-Jij: Praktijk kinder- en jeugdtherapie Kei-Jij, zoals geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 54274796.
2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die enige overeenkomst met Kei-Jij wenst te sluiten of sluit.
3. Gebruiker: de gebruiker die het geleverde goed (waaronder maar niet uitsluitend de therapeutische tool ‘samen krachtig op pad') inzet als therapeut en/ of psychosociaal hulpverlener, die minimaal hbo gediplomeerd is.
4. Diensten: al hetgeen door Kei-Jij krachtens overeenkomst ten behoeve van de klant wordt verricht.
5. Goederen: al hetgeen door Kei-Jij krachtens overeenkomst aan de klant wordt geleverd en/of ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 2. DE ONDERNEMER
In deze voorwaarden staat Kei-Jij voor kinder- en jeugdtherapie Kei-Jij, zoals geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 54274796. Kei-Jij staat als merkwoord ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder merknummer 951849 en inschrijvingsnummer 0951849.

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van goederen en/of diensten van Kei-Jij als (potentiële) verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst al dan niet op afstand tussen Kei-Jij en klant en/ of gebruiker.
2. Alle bestellingen ingediend door de klant en/ of akkoord op een offerte van Kei-Jij zullen eenduidig worden opgevat, dat de klant de goederen aankoopt onder deze algemene voorwaarden en condities.
3. Andere algemene voorwaarden en condities in gebruik door de klant zijn niet van toepassing.
4. Wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden en condities zijn alleen geldig als beide partijen daar schriftelijk overeen zijn gekomen.
5. Voordat de overeenkomst, al dan niet op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant en/ of gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Kei-Jij voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Kei-Jij zijn in te zien.
6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant en/of gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant en/ of gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant en/ of gebruiker langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4. DOCUMENTATIE EN INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
1. De gegevens weergegeven door Kei-Jij in tarieven, aanbiedingen, offertes, nieuwsbrieven en andere documentatie betreffende goederen en/of diensten zijn niet bindend en zijn geen onderdeel van de overeenkomst.
2. Kei-Jij reserveert de rechten op het gebied van intellectueel eigendomsrecht betreffende de hiervoor genoemde documentatie en op alles door Kei-Jij gepubliceerd of in eigendom zijnde. Zonder de expliciete toestemming van Kei-Jij is het niet toegestaan goederen en/of publicaties van Kei-Jij geheel of gedeeltelijk te kopiëren. De Klant en/ of gebruiker ontvangt van Kei-Jij geen enkel recht of licentie op het gebied van intellectueel eigendom, behalve het recht op gebruik van de goederen.

ARTIKEL 5. PRIJS
1. De prijs voor de goederen en/of diensten is de prijs zoals die door Kei-Jij bepaald is. Bij aanvaarding van de bestelling gaat de klant akkoord met de prijs. Deze prijsstelling is exclusief btw en exclusief verzendkosten.
2. Kei-Jij geeft een prijs onder voorbehoud af. Zelfs na schriftelijke bevestiging door Kei-Jij behoudt deze het recht om de prijs naar omstandigheden aan te passen met in acht name van toepasselijke regelgeving. Omstandigheden kunnen hierbij zijn: verhoogde kostprijs
door veranderingen in materiaalkosten, premies, lonen, sociale verzekeringen, BTW en/ of daling van de waarde van de euro.
3. Kei-Jij behoudt het recht om de kostprijs van verpakking en bezorging in rekening te brengen.
4. Indien de klant bezwaar heeft tegen de in 5.2 genoemde prijs, dan dient deze binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk bezwaar in te dienen.

ARTIKEL 6. LEVERING EN LEVERINGSTIJD
1. Goederen worden te allen tijde verstuurd voor risico van de Klant. Kei-Jij bepaalt de wijze waarop de bij de klant worden afgeleverd en kan daarin op eigen initiatief maatregelen nemen voor de daadwerkelijk aflevering bij de klant.
2. Levertijden worden in overleg, na aanvaarding van een bestelling of offerte tussen Kei-Jij en klant bepaald en dienen als richtlijn. De klant kan daaraan dus geen rechten ontlenen, zoals compensatie, ontbinding van de overeenkomst of het nalaten van overeengekomen afspraken en verplichtingen behorende bij de overeenkomst.
3. Het is Kei-Jij toegestaan goederen in afzonderlijke delen of in hun geheel af te leveren. In het geval van afzonderlijke delen behoudt Kei-Jij het recht deze separaat te factureren en betaling te verlangen conform de voorwaarden van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. VERANTWOORDELIJKHEID
1. Zodra de goederen zijn geleverd draagt de klant en/ of gebruiker de verantwoordelijkheid voor alle directe en indirecte schades of verliezen die zouden kunnen ontstaan aan of door de goederen bij de Klant en/ of gebruiker of aan derden.
2. Therapeuten en psychosociale hulpverleners blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen therapeutisch en psychosociaal handelen ook tijdens het gebruik van Goederen geleverd door Kei-Jij.
3. Uitvaartondernemers, ritueelbegeleiders, hulpverleners, docenten / leerkrachten en andere professionele werkers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen vakinhoudelijk handelen ook tijdens het gebruik van Goederen geleverd door Kei-Jij.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSRECHT
1. Indien de klant alles wat deze aan Kei-Jij verschuldigd is, heeft betaald, gaat het eigendomsrecht op de goederen over op de klant.
2. De klant is verplicht om op vertrouwensbasis de goederen voor Kei-Jij in onderpand te houden. Deze verplichting vervalt wanneer de klant de goederen volledig in eigendom heeft, zoals bepaald in artikel 8.1.
3. Als enig onderdeel rechtmatig bezit blijft van Kei-Jij ten gevolge van Artikel 8.1 en/of 8.2, is de klant verplicht die onderdelen, waarvan Kei-Jij het eigendomsrecht niet heeft overgedragen, te verzekeren en in verzekering te houden. In het geval dat de goederen zijn overgegaan aan
een derde, is de klant gehouden deze verplichting om de goederen naar behoren te verzekeren over te dragen.
4. Indien de klant conform artikel 8.1 niet (volledig) heeft betaald, heeft Kei-Jij het recht de goederen die haar eigendom zijn op kosten van de klant op te halen (of te laten halen) van de plaats waar deze zich bevinden. Het recht van de Klant op bezit van de goederen vervalt per
direct als enig van de omstandigheden in Artikel 12 BEEINDIGING EN OPSCHORTING zich voordoet. De klant geeft Kei-Jij onherroepbare toestemming de omgeving die de Klant in gebruik heeft te betreden alsmede diens woonomgeving in het geval dat deze situatie zich voordoet.
5. In het geval van beslaglegging bij de klant, is de klant verplicht Kei-Jij te informeren, dat de goederen van Kei-Jij, die nog haar eigendom zijn, in beslag zijn genomen.
6. De Klant is verplicht diegene die beslag legt, of diegene die van rechtswege voor deze persoon optreedt, van informatie te voorzien betreffende het rechtmatig eigendom over de goederen dat Kei-Jij toekomt.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
1. Kei-Jij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant (zij het in contract, verplichtingen (inclusief nalatigheid), wettelijke verplichtingen, teruggave of anderszins) voor enige schade, direct, indirect of voortvloeiend uit (deze drie termen omvatten, zonder voorbehoud, puur
economisch verlies, verlies van winst, zakelijk verlies, aantasting van de goede naam en soortgelijk verlies) in welke wijze deze ook is ontstaan door of in verband met (I) enig van de goederen en/of diensten, of fabricage of verkoop of levering, of tekortschieten door vertraging in
levering, van de goederen van Kei-Jij, of door toedoen van medewerkers of onderaannemers van Kei-Jij, (II) enig nalaten van Kei-Jij van enige directe of geïmpliceerde voorwaarden van de Overeenkomst, (III) enig gebruik of verhandelen door Kei-Jij van enig van de goederen en/of
diensten, of (IV) enige uitspraak, al dan niet gegeven, of advies, al dan niet gegeven, door of ten behoeve van Kei-Jij, tenzij deze schade of dit verlies toe te schrijven is aan grove nalatigheid van de kant van Kei-Jij.
De Klant stemt toe Kei-Jij te vrijwaren van alle kosten, claims, direct, indirect of voortvloeiend uit, schades, eisen, gerechtelijke procedures en kosten waaraan Kei-Jij blootgesteld wordt dan wel ondergaat als gevolg van een direct of indirect in gebreke blijven of nalatig handelen of nalaten
van handelen van de kant van de Klant voor wat betreft de voorwaarden van de overeenkomst.
2. Kei-Jij zal niet in gebreke gesteld worden voor wat betreft de overeenkomst of op geen enkele andere wijze verantwoordelijkheid dragen jegens de klant voor enig nalaten of vertraging in de uitvoering van haar verplichting onder de overeenkomst wanneer de oorzaak die Kei-
Jij weerhoudt van het uitvoeren van enig of alle van haar verplichtingen veroorzaakt word door of gelegen is in handelingen, voorvallen, nalatigheden of ongevallen die buiten de redelijke overweging en invloed van Kei-Jij behelzende, zonder beperking, stakingen, buitensluitingen of
andere industriële disputen (zij het met betrokkenheid van het personeel van Kei-Jij of anderszins), protesten, onfortuinlijke gebeurtenissen, oorlog of nationale rampen, terroristische activiteiten, oproer, burgerlijke onrust, molest, het voldoen aan enig wet of overheidsbevel, regel, regelgeving of
aanwijzing, ongeluk, pech in de fabriek of het machinepark, brand, explosie, natuurrampen, overstroming, storm, epidemie of nalatigheid van leveranciers of onderaannemers.

ARTIKEL 10. BETALING
1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, mag Kei-Jij op elk moment factureren voor de goederen en diensten. Hierbij is het de klant niet toegestaan om enig bedrag achter te houden van hetgeen hij/ zij verschuldigd is dan wel zijn/ haar betalingen op te schorten. Na verstrekking van de factuur dient de betaling in Euro en binnen 14 dagen gedaan te zijn. Betaling wordt pas als ontvangen beschouwd als Kei-Jij de totale som ontvangen heeft.
2. In het geval dat enig van de diensten voortijdig wordt geannuleerd, zal Kei-Jij de klant belasten met reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de dienst.
3. Indien enig bedrag verschuldigd onder de Overeenkomst niet op tijd wordt betaald dan zal, zonder voorbehoud naar andere rechten die Kei-Jij heeft onder de overeenkomst, dit bedrag verhoogd worden met de in Nederland geldende wettelijk opeisbare rente vanaf de datum waarop de betaling binnen moest zijn tot het moment dat de betaling volledig is, zowel voor als na enige rechterlijke uitspraak en Kei-Jij zal dan gerechtigd zijn levering van goederen op te schorten totdat Kei-Jij het uitstaande bedrag van de Klant heeft ontvangen.

ARTIKEL 11. WAARBORG
1. Als er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet direct zal nakomen, is de klant verplicht op eerste verzoek van Kei-Jij waarborgen te verstrekken in een vorm die Kei-Jij verkiest en indien nodig dit aan te vullen bij uitvoer van al zijn verplichtingen. Zolang de Klant niet aan deze verplichting voldoet, is Kei-Jij gerechtigd de uitvoer van haar verplichtingen op te schorten zonder de verplichting te moeten betalen voor schade of verlies die de Klant als gevolg daarvan ondergaat.

ARTIKEL 12. BEEINDIGING EN OPSCHORTING
1. Indien de klant niet (I) handelt conform of op tijd voldoet aan de Overeenkomst, of (II) in duidelijke schending is van enig van de voorwaarden van de overeenkomst en wanneer de schending herstelbaar is (het uitblijven van betaling verschuldigd volgens Artikel 10 is een
duidelijke schending van de voorwaarden van de overeenkomst die niet herstelbaar is) en de Klant nalaat de schending te herstellen binnen 30 dagen nadat Kei-Jij hem/haar hierover schriftelijk bericht, waarbij de schending specifiek wordt omschreven alsmede om herstel wordt
verzocht, of (III) in het geval van insolvabiliteit van de klant, of als de klant onder curatele is gesteld of een (belangrijk deel van) het zakelijk handelen van de klant is opgeschort of onder faillissement valt, of (IV) het equivalent van enig van het bovenstaande zich voordoet onder de
jurisdictie waaronder de klant valt, heeft Kei-Jij het recht – naar eigen inzicht – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of om (verdere) handelingen onder de overeenkomst op te schorten. In onderhavige gevallen is Kei-Jij gerechtigd deze rechten met onmiddellijke ingang in werking te stellen.
2. Beëindiging van de Overeenkomst, waar deze ook uit voortgekomen is, doet geen afbreuk aan de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van hetzij de klant dan wel Kei-Jij die zijn opgebouwd voorafgaande aan de beëindiging en de condities die expliciet of impliciet van effect zijn na de
beëindiging zullen niettegenstaande de beëindiging voortgang hebben.

ARTIKEL 13. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN/JURISDICTIE
1. De totstandkoming, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de validiteit en alle aspecten in alle vormen van de overeenkomst of enig voorwaarde van de overeenkomst vallen onder de Nederlandse wet. De Nederlandse Rechtbank heeft exclusieve jurisdictie om over enig dispuut te beslissen dat zou kunnen ontstaan door of in verband met de overeenkomst. De partijen stemmen toe zich aan deze jurisdictie te onderwerpen. Partijen zijn overeen gekomen dat de United Nations Convention over de Internationale Verkoop van Goederen 1980 niet van toepassing is. Deze Algemene Voorwaarden en Condities zijn ondergebracht bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, Nederland.

ARTIKEL 14. Annulering trainingen en workshops
1. Bij annulering van groepstrainingen/ workshops: deelname aan de training mag in naam worden overgedragen. In uitzonderlijke situaties is het in overleg mogelijk om deelname aan de training door te schuiven naar een volgende trainingsdatum.


DISCLAIMER bij aanschaf van de therapeutische tool ‘samen krachtig op pad’.
Bij aanschaf van ‘samen krachtig op pad’ geldt, naast deze algemene voorwaarden en condities, als disclaimer, dat ‘samen krachtig op pad’ specifiek ontwikkeld is voor gebruik door therapeuten en psychosociale hulpverleners en niet bedoeld is om door gezinnen en groepen zonder begeleiding zelf toegepast te worden. De disclaimer wordt ook op de doos vermeld en is als volgt: deze tool is uitsluitend inzetbaar onder toezicht en begeleiding van een volwassene die als psychosociale professional geschoold is. Dit is een vereiste. Het gebruik zonder deskundige begeleiding is uitsluitend voor eigen risico.